top of page
תקנון ההרשמה

תקנון הרשמה לפסטיבל קרמלו באילת.

פרק א' – מבוא

1. המבוא הוא חלק בלתי נפרד מתקנון זה ויחול על כל גולש האתר ו/או משתמש האתר ו/או רוכש ו/או נרשם ו/או משתתף ו/או מתעניין (להלן: "הלקוח") בפסטיבל קרמלו (להלן: "התקנון").

2. התקנון מתייחס לבני שני המינים ללא הבדל דת, גזע ומין. ולמען הזהירות, יובהר כי, האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד.

3. עצם רכישת העסקה ו/או הזמנה ו/או התקשרות עם נותני השירות ו/או החברה ו/או החברה המשווקת ו/או העסק תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים לו ולא תהיה ללקוח ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד נותני השירות ו/או החברה ו/או החברה המשווקת ו/או העסק. מובהר, כי גם אם הלקוח לא קרא את התקנון הוא נמנע מרצונו החופשי מלעשות כן, וכי אין בכך כדי להסיר מהלקוח את הסכמתו להיות כפוף לתנאי תקנון זה. הלקוח מצהיר, כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הנוגעת לאי ידיעת התקנון על כל תנאיו, וכי הוא מודע לכך כי ללא הסכמתו להיות כפוף לתנאי תקנון זה, לא הייתה המפיקה מסכימה לרישומו והשתתפותו בפסטיבל מלכתחילה.

4. חברת א.י.ל אור ניהול ואסטרטגיות (2019) בע"מ 515950848 הינה החברה המפיקה ההפקה אשר משווקת את מותג "פסטיבל קרמלו"", אשר נמצא בבעלותה (להלן: "החברה" ו/או "המפיקה" ו/או "חברת ההפקה" ו/או "החברה המשווקת"). החברה רשאית לשנות את תנאי התקנון בכל עת, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי שנעשה כאמור יחול על כל אדם ו/או לקוח ו/או מתעניין המשתתף בפסטיבל.

פרק ב' – תנאי שימוש

5. החברה ו/או המפיקה שומרת לעצמה את הזכות להציג ו/או לשנות ו/או לעשות שימוש בפרסום והשירותים שונים ועל הלקוח חובה להתעדכן בפרסומים השונים ו/או בעדכונים מעת לעת ובכלל זה, על הלקוח חובה להתעדכן באירועי הפסטיבל באתר הרשמי: www.caramelo.co.il

6. תנאי השימוש יחולו על כל לקוח לרבות, משתמש / מזמין / מתעניין ויחולו על כל עמודי התוכן המוצעים על ידי העסק ו/או החברה ו/או המפיקה.

7. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח ו/או הגולש לבין החברה ו/או המפיקה ו/או העסק.

8. התקנון המחייב הוא זה הנמצא באתר האינטרנט של הפסטיבל בכתובת – www.caramelo.co.il

פרק ג' – עיקרי התקנון

9. הרישום לפסטיבל פתוח לכל אדם ללא הבדל דת, מין וגזע.

10. ההרשמה לפסטיבל על בסיס מקום פנוי, בשיטת "כל הקודם זוכה". המפיקה ו/או החברה אינה מתחייבת למקום פנוי ו/או שיהיה מקום אלא רק לאחר קבלת אישור על ביצוע הזמנה עבור הלקוח.

11. הלקוח מבין כי השירותים המוצעים אינם ניתנים ו/או מסופקים במישרין על ידי החברה ו/או המפיקה ו/או העסק והספק ו/או המלון ו/או מקום האירוח יספקו את השירותים במישרין למזמין. כל האחריות ו/או החובה הן מול הספק ו/או המלון ו/או מקום האירוח ואין לחברה ו/או למפיקה ו/או לעסק כל אחריות בנוגע לכך. לרבות, בנוגע לפעילויות מחוץ למלון ו/או בכל מקום אחר וכן, לרבות, טיול ו/או שייט וכיוצ"ב.

12. הלקוח מבין כי החברה ו/או המפיקה הינה משווקת האירוע בלבד ואין לה כל התחייבות ו/או אחריות במישרין ללקוח ו/או למתעניין. הן באשר לתוכנית הפסטיבל ו/או לאירוח ו/או לפעילויות הן במלון והן מחוצה לו.

13. ההזמנה המתבצעת מהווה הסכמה מצד הלקוח לתנאי תקנון זה ולכל התנאים ו/או ההגבלות המפורטים במסמך זה ו/או על פי חוק ויש לקרוא אותם יחד כמקשה אחת וכחלק בלתי נפרד המופיעים על הכרטיס ו/או ההזמנה.

פרק ד' – נותני השירות

14. הלקוח מאשר ומבין כי הבעלות על כל זכות קניין רוחני ו/או זכות יוצרים ו/או סימן מסחר לעניין הפסטיבל ו/או המותג "פסטיבל קרמלו" לרבות המוניטין בקשר אליו, שייכת באופן בלעדי לחברה ו/או למפיקה ולה בלבד.

15. החברה היא המשווקת של הפסטיבל ומקשרת בין הלקוח לבין נותני השירות. החברה אינה אחראית לשירות ו/או ליקוי ו/או נזק ו/או כל עניין אחר אשר נקבע ו/או ניתן, הן במישרין והן בעקיפין על ידי נותן שירות אחר ובכלל זה, בנוגע לפעילויות הניתנות במסגרת הפסטיבל ו/או מחוצה לו.

16. "ספק" ו/או "נותן שירות" הינו כל בעל עסק ו/או חברה ו/או בית מלון ו/או מקום אירוח, אשר נותן שירותים ללקוח ו/או לחברה המשווקת הן במישרין והן בעקיפין.

17. החברה המשווקת רשאית להתקשר עם כל ספק ו/או בית מלון ו/או מקום אירוח לשביעות רצונה ואין הלקוח ו/או מי מטעמו יכול לטעון כל טענה בנוגע לכך. כמו כן, רשאית החברה לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את בעלי העסקים ו/או הספקים ו/או המלון ו/או מקום האירוח כרצונה וכי הלקוח לא יוכל לבוא בטענה בנוגע כלפיה בשל כך.

פרק ה' – ההזמנה

18. הלקוח ו/או המזמין ו/או המתעניין רשאי לבצע פעולות רכישה באתר במידה והנו בעל תעודת זהות ישראלית וגילו מעל גיל 18 כשיש ברשותו כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות האשראי המוכרות בישראל.

19. ההזמנה המבוצעת על ידי המזמין באתר החברה מהווה הסכמתו לתנאי התקנון ובכלל זה, בכל התנאים הכלליים והספציפיים, הן בתקנון והן על גבי אישור ההזמנה.

20. הלקוח מבין ומאשר כי לא ניתן לפצל עסקה אחת למספר כרטיסי אשראי. דהיינו, בעבור כל לקוח לשלם באמצעות תשלום בכרטיס אשראי אחד. לא ניתן לחלק עסקה אחת למספר כרטיסי אשראי. יחד עם זאת, ככל שיש מספר לקוחות באותו החדר, כל אחד מהם יוכל להשתמש באמצעי תשלום אחד עבור העסקה שלו.

21. ההזמנה המבוצעת על ידי המזמין הינה כפופה למחירים הקבועים בעת ביצוע ההזמנה ואשר יכולים להשתנות מעת לעת. מחירי השירות יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. המחירים מותנים בהזמנה ובתשלום מראש. המחיר הקובע הוא המחיר הנקוב במועד ביצוע ההזמנה והתשלום בפועל.

22. מובהר כי מאחר והעסקה מבוצעת באילת המחירים אינם כוללים מע"מ על פי חוק. ככל שיהיה שינוי בתשלום המע"מ על פי החלטת ממשלה ו/או חוק הרי יחול עליה במחיר ותוספת מע"מ על העסקה בהתאם לחוק.

23. בכל מקרה שהעסקה לא שולמה (בחלקה ו/או במלואה) או נדחתה או שלא ניתן לה אישור סופי, תהיה החברה המשווקת רשאית לראות בעסקה כמבוטלת והחברה לא תהיה חייבת לספק את השירות שהוזמן.

פרק ו' – נהלי רישום

24. החברה רשאית לשנות את תנאי ההרשמה ו/או אופן הרישום ו/או נותני השירות. החברה תעשה כל שביכולתה לעדכן מעת לעת את הלקוח באמצעות אתר האינטרנט ו/או רשתות חברתיות ו/או באמצעות דוא"ל ו/או הודעה בכתב ככל הניתן. יחד עם זאת, החובה להתעדכן חלה על הלקוח באופן בלעדי.

25. החברה רשאית לבטל את השתתפותו של נרשם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, במקרה בו בוצע רישום באופן שאינו תואם את תנאי הרישום לפסטיבל ו/או התמורה לא שולמה (במלואה ו/או חלקה) ו/או מכל שיקול אחר של החברה והנרשם ו/או הלקוח לא יוכל לבוא בטענות כלפיה בשל כך.

פרק ז' – פרטי מזמין השירות

26. בד בבד עם רכישת השירותים באתר על המזמין להזין את פרטים האישים שלו ושל נרשמים נוספים במידת הצורך. לרבות, תעודת זהות, פרטים מזהים, פרטי התקשרות עימו (לרבות, דוא"ל וטלפון/טלפון נייד) על הפרטים להיות מדויקים ונכונים. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה על החוק.

27. על המזמין ו/או הלקוח האחריות הבלעדית לבדוק אם הפרטים שמולאו על ידיו במסגרת ההזמנה הינם זהים לפרטיו לפני שחתם ואישר את הזמנתו.

28. רישום המזמין מהווה הצהרה והסכמה שלו כי הוא כשיר, בריא ואין דבר המונע בעדו לקבל את השירות מאת החברה ו/או נותני השירות ו/או הספק כמפורט בתקנון זה.

פרק ח' – העסקה

א. האירוח

29. ההזמנה הינה ללינה בת יומיים בין יום חמישי 07.9.2023 ועד ליום שבת 09.9.2022 (להלן: "ההזמנה לשתי לילות") או ללינה בת שלושה לילות בין יום חמישי ה- 07.9.2023 ועד ליום ראשון ה-10.9.2021 (להלן: "ההזמנה לשלושה לילות"). מובהר, כי הזמנה לשלושה לילות מותנת במינימום נרשמים ורק לאחר קבלת אישור החברה. החברה מתחייבת להודיע ללקוח עד 14 ימי עסקים לפני מועד הפסטיבל, בדבר מניין הימים בעסקה.

30. ההזמנה כוללת לינה ושהייה במלון לאונרדו קלאב אילת ו/או לאונרדו פריויליג' אילת (להלן: "מקום האירוח") וזאת, לפי בחירת הלקוח במועד ביצוע ההזמנה וכן, קבלת צמיד פסטיבל אשר מקנה כניסה לפעילות הפסטיבל, כפי שיפורט בתקנון זה.

31. מובהר, כי החברה רשאית למכור "צמיד פסטיבל" ללקוחות גם ללא לינה ו/או אירוח. צמיד זה יעניק ללקוח אפשרות לקחת חלק בפעילויות הפסטיבל בעלות שתיקבע על ידי החברה וכפי שיפורטו מעת לעת על פי תוכניות החברה ובכפוף לאמור בתקנון זה.

32. מקום האירוח ו/או המלון הוא האחראי הבלעדי על שעות קבלת ו/או פינוי החדרים. שעות קבלת החדר הינה ביום ההגעה החל משעה 15:00 ופינוי החדר ביום שבת עד שעה 12:00 ו/או למזמינים עד יום ראשון, עד השעה 09:00 בבוקר ביום ראשון. והכל, בכפוף לתנאי המלון ו/או נותן השירות. ** באחריות הנרשם להתעדכן פרטנית מול המלון אליו נרשם באשר לשעות המדויקות כאמור.

33. מובהר כי השירותים המוצעים ניתנים ומסופקים על ידי המלון ו/או מקום האירוח עצמו ואין לעסק ו/או לחברה כל אחריות בנוגע להם. לרבות, בקשר לחדר, מיקומו ו/או גודלו ו/או דבר אחר בחדר ומסביב לו לרבות, למתקני המלון ו/או המלון עצמו ו/או לטיב השירות ואיכותו וכיוצ"ב.

34. האירוח בבית המלון הוא על בסיס "הכל כלול" על פי הנחיות ותנאי המלון ו/או בית האירוח. יש להתעדכן מול המלון ו/או בית האירוח בנוגע לשעות הארוחות ויתר העניינים הנוגעים לאירוח. שתייה חופשית הינה אך ורק כחלק משירות המלון ועל פי התפריט במלון כאשר יש להתעדכן מול המלון בלבד. אין החברה אחראית לבסיס האירוח והתפריט בו ו/או לטיבו ו/או לאיכותו.

35. מובהר בזאת, כי המלון ו/או בית האירוח אחראי על כל האירוח, האוכל, החדרים, ויתר מתקניו. עם ביצוע ההזמנה, מצהיר הלקוח כי בדק ומצא את המלון, מיקומו, מתקניו, בסיס האירוח וטיב החדר כמתאימים לו ולצרכיו. אי שביעות כאמור, לא תהווה עילה להחזר כספי ו/או ביטול הזמנה ו/או זיכוי ו/או פיצוי כלשהו ולא תהיה בכל מקרה אחריותה של החברה.

36. החברה אינה אחראית לנזק גוף ו/או רכוש ישיר ו/או נזק עקיף שיגרם ללקוח ו/או לרכושו ו/או לאובדן, גניבה ו/או לכל דבר אחר. הן במלון ו/או במקום האירוח והן מחוצה לו. השתתפות בפסטיבל וכל נזק שיגרם הינה באחריות הלקוח בלבד.

37. הלקוח הרוכש אירוח במקום האירוע כהגדרתו לעיל ו/או במלון מרכזי אחר ככל שישתנה לפי החברה בו יתקיימו הפעילויות מטעם החברה, מודע כי פעילות הפסטיבל מלווה ברעש רב, המוניות לרבות, מתחמים עם מוזיקה רועשת 24/7, אף בשטחים ציבורים שאינם מיועדים לכך ו/או בכל מקום במלון ומחוצה לו גם אם לא מיועד לכך, בין אם קבוע ובין אם לא. הלקוח לא יוכל לבוא בטענות כלשהן הן לחברה ו/או למפיקה ו/או למלון ו/או לבית האירוח בנוגע לכך. כמו כן, החברה רשאית להחליט ו/או לשנות את המלון המרכזי של הפסטיבל בכל שלב עם מתן הודעה ללקוח באמצעי ההתקשרות שמולאו על ידו בזמן ההרשמה.

ב. סוגי חדרים

38. כל נרשם יכול להירשם לאחד מהחדרים המפורטים להלן. יחד עם זאת, מובהר כי ככל שיש נרשמים יחד לאותו חדר – כל השוהים יחד צריכים לקחת את אותו מספר ימי השהייה. עוד מובהר, כי ככל שיהיו מספרים נרשמים יחידים, רשאי המלון ו/או בית האירוח לצוות לקוחות לחדרים לפי שיקול דעתם הבלעדי ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תלונה בנוגע לכך.

37.1 חדר זוגי לשני אנשים משמעותו חדר סטנדרטי עם מיטה זוגית אחת או שתי מיטות נפרדות בהתאם לשיקול דעת המלון ו/או בית האירוח. אין החברה אחראית לסידור ו/או לכמות המיטות בחדר. לקוח המעוניין יכול לפנות למלון בבקשת שינויים, הדבר יהיה נתון לשיקול דעתו של המלון ו/או בית האירוח.

37.2 חדר לשלושה אנשים משמעותו חדר סטנדרטי עם 3 מיטות ו/או מיטה זוגית ובנוסף, מיטה מתקפלת/ ספה נפתחת/ ספה רגילה והכל, בהתאם לשיקול דעת המלון ו/או בית האירוח והחברה אינה אחראית על סידור השינה במלון.

37.3 חדר לארבעה אנשים משמעותו חדר סטנדרטי עם 4 מיטות יחיד ו/או מיטה זוגית ובנוסף, מיטה זוגית נוספת ו/או ספות נפתחות והכל, בהתאם לשיקול דעת המלון ו/או בית האירוח והחברה אינה אחראית על סידור השינה במלון. מובהר בזאת, כי עם בחירה זו, החדר יהיה צפוף מאוד וזאת על אחריותו הבלעדית של הלקוח.

39. מובהר כי לאחר הרישום לא ניתן יהיה לבטל ו/או לשנות את הרכב החדר ומספר הנופשים בו ואין באחריות החברה ו/או המלון ו/או בית האירוח כל אחריות לבחירת הלקוח. כמו כן, ככל שלקוח אחד ו/או יותר יבטל את השהייה שהינו חלק ממספר לקוחות באותו החדר, ישתנה גם המחיר ללקוחות הנותרים. האחריות על עדכון יתר הלקוחות שבאותו חדר מוטלת על הלקוח המבטל ו/או על לקוח המשנה את הרישום. החברה אינה אחראית לשינוי מחיר בעקבות שינוי הזמנה של מי מהשותפים לאותו החדר.

40. הלקוח מצהיר עם הרישום כי ידוע לו כי טיב החדרים ושירותי המלון הינם באחריות המלון ו/או בית האירוח בלבד. לרבות, מערכות מיזוג האוויר על כל חלקיהן, המקלחות, מיטות ומזרנים ויתר מתקני המלון אינם נמצאות באחריות החברה. הלקוח מוותר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תלונה כנגד החברה בעניין זה. החברה לא תישא באחריות כלשהי להפעלתן ו/או לאי תקינותן של מערכות אלו ו/או אחרות, המצויות כולן כאחד באחריות בלעדית של המלון ו/או בית האירוח.

41. על הנרשם האחריות הבלעדית לשמור על תקינות החדר ושלמותו. המלון רשאי לפנות לנרשם בדיעבד, בדרישה לשיפוי בגין נזק שנגרם למלון בעקבות התנהלות ו/או רשלנות הלקוח. הלקוח מצדו מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או תלונה כנגד החברה בעניין זה.

ג. פעילות הפסטיבל

42. הפעילות בפסטיבל הינה על בסיס פנוי בלבד – "כל הקודם זוכה". כל פעילות באשר היא לרבות, מתחמי המוזיקה והריקודים הינם על בסיס מקום פנוי ולפי שיקול דעת החברה. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות ו/או לבטל בכל רגע נתון ולפי שיקול דעתה הבלעדי את השיווק ו/או הפעילויות ו/או חלקן מכל סיבה שהיא.

43. ידוע ללקוח כי יתכנו שינויים בפעילויות ובאירועים המתוכננים שבמסגרת הפסטיבל. החברה ו/או מי מטעמה רשאים לשנות בכל עת, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את תכנית הפסטיבל ו/או את לוח הזמנים בו ו/או את האמנים שיופיעו או לא ו/או את האירועים ו/או את הסדנאות. על הלקוח חלה חובה להתעדכן מעת לעת בכל הפעילויות באמצעות אתר החברה הרשמי www.latino.co.il.

44. החברה תקים מספר מתחמי מוזיקה שונים ברחבי המלון ו/או בית האירוח. הפעילות פתוחה לכל לקוח שרכש "צמיד" המקנה לו כניסה לפעילויות הפסטיבל.

45. לקוח הינו כל אדם מעל גיל 18. קטין מתחת לגיל 18 שירצה לקחת חלק בפעילות הפסטיבל, יוכל להיכנס למסיבות אך ורק לפי שיקול דעת החברה וכן, בהתחייבות שלו ו/או האחראי עליו מראש עם עצם ההזמנה כי לא ישתה אלכוהול והכל, על פי החוק.

46. הצמיד הינו צמיד אישי ואינו ניתן להעברה בשום מצב. הצמיד יינתן ללקוח אך ורק עם הזדהות באמצעות תעודת זהות בת-תוקף.

47. הלקוח מחויב לענוד את הצמיד באופן תקין על היד בלבד. כניסה לאירועי הפסטיבל תהיה בהתאם למסלול הנבחר והצמיד שקיבל הלקוח.

48. אובדן לצמיד – לא יזכה את הלקוח בשום מצב בצמיד חדש והלקוח לא יורשה לקחת חלק בפעילות הפסטיבל.

49. נזק לצמיד – באישור ובכפוף להמצאת הצמיד המקורי, רשאית החברה לפי שיקול דעתה להעניק ללקוח צמיד חדש תחת קבלת הצמיד הקודם עם הנזק.

50. כל נזק ללקוח ו/או לרכוש ו/או נזק אחר שיגרם במהלך פעילות הפסטיבל אינה באחריות החברה.

51. החברה אינה אחראית לאספקת מזון ו/או שתיה לפעילות הפסטיבל. ככל שיש שתייה חופשית היא בהתאם לתפריט המלון ובשטחיו ואין כל אחריות לחברה בנוגע לכך.

52. כמו כן ובנוסף, החברה רשאית להציע ללקוחות (בארץ ובחו"ל) אפשרות לטיול ו/או סיור בארץ בסיום ו/או לפני הפסטיבל וזאת, באמצעות הרשמה מראש ובתשלום נוסף כפי שיעודכן באתר החברה ופעילות זו תהיה כפופה לאמור בתקנון זה. מובהר, כי למפיקה אין אחראיות לטיב הטיול ו/או איכותו ו/או נזקים ישירים ועקיפים וכל דבר אחר בנוגע אליו כמפורט בתקנון זה.

ד. הטבה לנרשמים מסוימים

53. הלקוח מודע כי החברה יכולה לשווק את הפסטיבל לפי רצונה ושיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה, לשווק הטבות שונות לרוכשים מסוימים של הפסטיבל ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכך. הלקוח מוותר מראש על כל טענה בנוגע לכך.

54. החברה תעניק ל- 0 לקוחות שירשמו ראשונים הטבה של "שייט" אשר פרטיו ימסרו בהמשך על ידי החברה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. יחד עם זאת, ומכל סיבה שהיא לרבות בשל מזג אויר, מיעוט נרשמים וכל סיבה אחרת, רשאית החברה לבטל את ההטבה בכל עת וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או הסתמכות ו/או תביעה בנוגע לכך.

55. מובהר כי החברה שומרת על זכותה לשנות את סוג ההטבה ו/או לבטל את ההטבה לחלוטין ו/או בחלקה ובכלל זה, לא לקיים את הפעילות שהתחייבה והכל, על פי שיקול דעתה הבלעדי. ללקוח ו/או למתעניין לא תהיה כל טענה ו/או הסתמכות ו/או תביעה בנוגע לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה. מובהר, כי החברה לא תאפשר קבלת מידע אודות הנרשמים אשר קיבלו את ההטבה. מובהר, כי הלקוח מבין כי החברה ו/או המפיקה הינה משווקת האירוע בלבד ואין לה כל התחייבות ו/או אחריות במישרין ללקוח ו/או למתעניין. הן באשר לתוכנית הפסטיבל ו/או לטיול ו/או לשייט וכל פעילות אחרת.

פרק ט' – אישור הזמנה

56. לצורך רכישת העסקה, יועבר הלקוח לסליקת כרטיס האשראי מול חברת "לונה טורס בע"מ" אשר אחראית על גביית התשלום בעבור העסקה (להלן: "חברת הגבייה"). "מועד ביצוע העסקה" הינו היום בו חויב בהצלחה ועל מלוא העסקה כרטיס האשראי של הלקוח.

57. הלקוח מסכים ומאשר כי חברת הגבייה תקבל את התשלום בעבור העסקה. מובהר כי חברת הגבייה אחראית על התשלום ו/או התשלומים ו/או הכספים ששולמו והלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה מכל סוג ומן שהוא כנגד המפיקה ו/או החברה ו/או מי מטעמה.

58. אישור תשלום יתקבל מאת חברת לונה טורס בע"מ לאחר הזמנת העסקה והתשלום עבור העסקה. הלקוח מוותר על כל טענה כלפי החברה ו/או חברת לונה טורס בנוגע לריבית ו/או עמלה הנוגעת להסדר ההתקשרות של הלקוח אל מול חברת האשראי ובהקשר זה, תשלומי קרדיט וכיוצ"ב.

59. הליך ההרשמה לפסטיבל יבוצע רק לאחר שליחת אישור הרשמה במייל מטעם החברה, ולאחר שיבוצע תשלום מלא של כלל חברי החדר ו/או ההרכב.

60. מובהר כי מילוי טופס ההרשמה אינו מהווה אישור סופי להזמנה ורק עם קבלת אישור הזמנה ומספר הזמנה, ולאחר אישור כרטיס האשראי, תהיה העסקה מאושרת. לאחר אישור ביצוע עסקת האשראי, יישלח לנרשם אישור הרשמה באופן אוטומטי באמצעות דוא"ל. כמו כן, ישלח במידת הצורך גם מספר סידורי בהודעת SMS לכל לקוח שעליו להזדהות ולשמור אותו. הודעת ה-SMS הנשלחת הינה באישורו של הלקוח והוא מסכים בעת אישור תקנון זה להמשיך לקבל מידי פעם בפעם הודעות מהחברה ו/או מי מטעמה בכפוף לחוק.

61. כל אחד מחברי החדר מסמיך את יתר הנרשמים שנרשמו עמו לחדר, להיות מורשים למתן הודעות וקבלת החלטות בשמו ובשם כל חברי החדר מול החברה ו/או מלון ו/או מי מטעמה. קרי: במידה והמפיקה מוסרת הודעה לאחד מחברי החדר, חזקה כי כלל הנרשמים בחדר מכירים את תוכן ההודעה במלואה; היה ואחד מחברי החדר פנה לחברה לצורך ביצוע שינוי בהזמנה ו/או אישר לחברת ההפקה לבצע שינוי בהזמנה, חזקה שכל חברי החדר וכן כל מי שנרשם עמו הסמיכו אותו ואישרו לו לעשות כן, ומי מהנרשמים לא יטען כל טענה כלפי החברה ו/או המלון ו/או בית האירוח בעניין זה.

62. הפרטים הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור לחברת הגבייה ו/או למפיקה ו/או למי מטעמם, לרבות פרטיו האישיים, יכול שיוזנו במאגר המידע של המפיקה וכי המידע נמסר על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי -שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן וכי ידוע לו שייעשה שימוש במידע על ידי המפיקה ו/או מי מטעמם – והוא מסכים לכך.

63. המפיקה ו/או חברת האשראי מתחייבת לשמור על פרטיותו ולהימנע מהפצת פרטיו האישים למפרסמים, אלא אם נדרש לעשות כן על ידי רשות מוסמכת ו/או חברת אשראי ו/או חברת סליקה והלקוח מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.

פרק י' – שינוי פרטי הזמנה

64. הלקוח מבין ומצהיר כי ידוע לו ששינוי בפרטי ההזמנה לאחר קבלת אישור הזמנה אינו אפשרי אלא, בכפוף לאישור החברה המפיקה וכן, חברת הגבייה מראש ובכתב וזאת, על בסיס שיקול דעת החברה בלבד.

65. בקשה לשינוי הזמנה, תיעשה באמצעות פנייה לחברה במייל – info@latino.co.il או באמצעות טופס פנייה מובנה באתר האינטרנט החברה וזאת, תוך תשלום דמי טיפול ו/או דמי ביטול, בכפוף לאישורה. כל שינוי מהעסקה המקורית ו/או מאישור ההזמנה יחייב את הלקוח בסך של 50 ₪ או סכום אחר שתנקוב החברה במעמד השינוי וזאת בעבור השינוי. עם בקשת השינוי, חזקה כי הלקוח מסכים ולא יהיו לו כל טענות בעניין זה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

66. שינוי ו/או החלפה של פרטי הלקוח ו/או סוג החדר ו/או מעבר מלון ו/או בית אירוח כרוך בתשלום דמי טיפול כמפורט בתקנון זה; ביטול הזמנה כרוך בדמי ביטול, כמפורט בתקנון זה.

67. שינוי פרטי הלקוח בחדר במלון ו/או בבית האירוח תתאפשר, בכפוף להסכמתה ושיקול דעתה הבלעדי של החברה, לכל המאוחר עד 30 ימים טרם מועד תחילת הפסטיבל.

68. שינוי שהתבקש יכול להיות פעם אחת בלבד וזאת, בכפוף לשיקול דעת החברה ואישורה מראש. בכל מקרה, לא ניתן יהיה לבצע שינוי נוסף לאחר מכן. לרבות, שינוי פרטים, מעבר מלון או סוג חדר וכו' דהיינו, ככל שיאושר שינוי, הוא יהיה לפעם אחת בלבד. וזאת, בהתאם לשיקול דעת החברה ועל בסיס מקום פנוי בלבד. במידה ויהיה צורך לשינוי החיוב בגין העסקה עם עצם השינוי, הלקוח יודע כי יחול חיוב / קיזוז בהפרשים על פי המחירים המפורסמים אף בנוגע לחבריו לחדר כפי שפורט לעיל.

פרק יא' – ביטול הזמנה ע"י הלקוח

69. בקשה לביטול הזמנה תיעשה באמצעות פנייה לדוא"ל של החברה info@latino.co.il ו/או באמצעות פניה לטופס מובנה באתר האינטרנט של החברה וזאת, כאשר הלקוח מודע לכך כי ביטול הזמנה כרוך בעלות הביטול כמפורט בתקנון זה ועל פי כל דין.

70. ביטול ההזמנה יתאפשר עד 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה ו/או אישור ההזמנה ובלבד, שהלקוח מסר לחברה את פרטיו המלאים לרבות, שם מלא, תעודת זהות, מספר הזמנה וכרטיס האשראי עימו ביצע את העסקה. במידה והלקוח לא מסר את פרטי כרטיס האשראי במועד בקשת הביטול אזי כאילו לא נשלחה והמשמעות היא כי על הלקוח להגיש בקשה חדשה ומועד בקשת הבקשה החדשה הוא הקובע לעניין דמי הביטול.

71. ככל שהלקוח פנה לחברה עד 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, יישא הלקוח בדמי ביטול בסך של 100 ₪. יחד עם זאת, ככל שנעשתה העסקה בכרטיס אשראי וקיים חיוב בעבור סליקת האשראי, יגבה מהלקוח תשלום גם בעד סליקת כרטיס האשראי שבוטלה. והכל, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

72. לאחר 14 ימי עבודה מביצוע ההזמנה ו/או ממועד אישור ההזמנה לא ניתן לבטל את העסקה אלא, באישור בכתב מטעם החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. ככל שיינתן אישור מטעם החברה, ועד 75 ימי עבודה לפני האירוח ישלם הלקוח סך של 200 ₪ בעבור דמי הביטול. לאחר 75 ימי עבודה ועד 45 ימי עבודה לפני האירוח ישלם הלקוח 50% דמי ביטול. לאחר מכן, לא ניתן לבטל את העסקה והלקוח יחויב במלוא התשלום.

פרק יב' – ביטול הזמנה ע"י החברה

73. החברה רשאית בכל עת לבטל את השתתפותו של הלקוח וכל אדם אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לבטל את הפסטיבל בכל עת.

74. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לרשום ו/או לבטל את הרישום ואת ההזמנה של אדם ו/או לקוח שעל פי שיקול דעתה עלול להפריע למהלך התקין של הפסטיבל. החברה רשאית לבטל את הרישום לאותו הלקוח גם ללא נימוק.

75. בכל מקרה של ביטול הפסטיבל על ידי החברה מכל סיבה שהיא ו/או על ידי כל גורם אחר, ידחה מועד הפסטיבל למועד אחר שיקבע על ידי החברה. הלקוח מאשר ומבין כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעקבות הדחייה. מובהר, כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר תיגרם ללקוח באופן ישיר ו/או עקיף כתוצאה מביטול ו/או דחייה של הפסטיבל חלקו או במלואו.

76. מובהר, כי גם במקרה של ביטול מוחלט של האירוע ו/או הפסטיבל לא יזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו למעט, השבת התשלום ששילם בפועל בעבור הפסטיבל לידי החברה על ידי חברת הגבייה כאמור לעיל וכל טענה שתהיה לו היא כלפי חברת הגבייה וכלפיה בלבד. יחד עם זאת, על החברה להודיע ללקוח לא יאוחר מ- 7 ימים בטרם הפסטיבל.

77. ככל שהפסטיבל ו/או העסקה תבוטל ו/או תידחה, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה ובכללם, תוך תשלום דמי ביטול בסך של 100 ₪ בהתאם למועדים הקבועים בחוק ובתקנון זה, כאמור לעיל.

78. החברה אינה אחראית לכל לנזק, הוצאה או הפסד אשר יגרם באופן ישיר ו/או עקיף למשתתף ו/או ללקוח כתוצאה מביטול הפסטיבל ו/או האירוע ו/או שינוי בלו"ז הנופש כולו או חלקו ו/או שינוי מיקום של אירוע/ים אשר נגרם/ו במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, מלחמה, מבצע צבאי, מצב ביטחוני, סגר, מצב תחלואה בשל נגיף הקורונה, הפרות סדר, שריפות, הצפה, מזג אויר, אי אישור קיומו של אירוע/ים על ידי מהנדס הבטיחות ו/או מי מטעמו ו/או על ידי מי מרשויות המדינה ומכל סיבה אחרת אשר אינה בשליטת המפיקה ו/או באחריותה, בין אם מדובר באירוע צפוי ובין אם מדובר באירוע בלתי צפוי.

79. מובהר, כי בכל מקרה, הן בביטול מוחלט ו/או בדחייה ומכל סיבה שלא תהיה, החברה לא תשפה ו/או לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, בין ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, והחובה חלה על הלקוח בלבד.

80. ההרשמה לפסטיבל נעשית בשים לב למגבלות הקשורות למגפת הקורונה והחברה מחויבת לפעול בהתאם להוראות החוק, הוראת שעה, הוראות חירום, תקנות ו/או הנחיות משרד הבריאות ו/או הממשלה ו/או כל גוף מוסמך אשר יקבעו ע"י הגורמים המוסמכים לכך.

81. הנרשם מאשר בזאת כי הוא מודע לכך שיכול והאירוע לא יוכל להתקיים במועד שפורסם בשל מגבלות הנוגעות לנגיף הקורונה ועל כן, במקרה בו לא ניתן לקיים את האירוע במועד המתוכנן כאמור, האירוע ידחה למועד הבא בו יתאפשר לקיים את הנופש וללקוח לא תהיה טענה ו/או תביעה כלפי המפיקה ו/או החברה במקרה זה.

פרק יג' – כללי התנהגות

82. הלקוח מתחייב בזאת שלא לנהוג בשום צורה של אלימות הן פיזית והן מילולית. כל פעולה שעולה לכדי אלימות כלפי אדם אחר ו/או כלפי החברה או מי מטעמה ו/או כלפי כל דבר אחר פסולה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה היא עלולה להביא לביטול ההזמנה של הלקוח ו/או חברי החדר.

83. לעניין ביטול לפי סעיף זה, יראו את ביטול החדר כאילו הנרשם וחברי החדר מבקשים לבטל את החדר ביוזמתם, ועלות הביטול תהיה על חברי החדר באופן בלעדי, בהתאם למדיניות הביטול מטעם הלקוח.

84. מובהר כי כל נזק שיגרם לכל אדם ו/או רכוש בעקבות מעשה או מחדל של הלקוח ובכלל זה נזק לכל אדם אחר ו/או לחדר ו/או למלון ו/או לבית האירוח ו/או למתקניו יגרום לביטול העסקה וכל נזק ו/או פיצוי ו/או תשלום יהיה על חשבון הלקוח ואין החברה אחראית על דבר מבין אלה. מובהר, כי ככל שהחברה תתבע מכל סיבה שהיא בשל התנהגות הלקוח ו/או יגרם לחברה נזק כלשהו בגין התנהלות הלקוח, יהיה הלקוח מחויב כלפי החברה ו/או כלפי הנפגע בתשלום ו/או פיצוי בגין מעשיו ו/או מחדלו.

פרק יד' – דיוור ופרסומת

85. ידוע ללקוח שהוא זכאי, על פי דרישתו, בכל עת לאחר משלוח האישור כאמור, להודיע למפיקה על סירובו לקבל דבר פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה. לצורך הסרה מרשימת התפוצה של המפיקה, יש לשלוח בקשה במייל לחברת ההפקה עם הנושא: הסרה מרשימת תפוצה. בתוכן ההודעה יש לרשום את המייל המבוקש אותו מעוניינים להסיר ו/או מספר טלפון נייד, בהתאם לבקשה. החברה מתחייבת להסיר את הרשומה מרשימת הדיוור בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הפנייה במייל. ואולם, ידוע למשתתף כי החל ממועד סמוך לנופש, ישנן הודעות מתוזמנות מראש, כך שיכול וגם לאחר הבעת סירובו לקבלת דיוור מהמפיקה, יתכן וישלחו הודעות נוספות שתוזמנו מראש ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.

86. כל משתתף ו/או לקוח ו/או מתעניין מאשר ומסכים כי החברה תוכל לצלם ו/או להסריט ו/או לעשות שימוש בכל אמצעי אחר אף ללא ידיעת הלקוח. החברה תוכל לעשות שימוש בתמונות ו/או בסרטונים ובכלל זה, בכל דבר אחר לשם פרסומת ו/או טלוויזיה ו/או להעלות לאתרי אינטרנט ו/או במדיה לרבות, באתרים החברתיים כגון: פייסבוק ואינסטגרם ובכל אתר אחר וזאת, לשיקול דעתה הבלעדי. הלקוח מאשר כי הוא יודע שהוא מצולם במסגרת ההפקה ברשות הרבים ומאשר לעשות בתמונה שלו אשר צולמה ברשות הרבים כל שימוש באשר הוא מטעם המפיקה לרבות שימוש מסחרי, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המפיקה.

87. החברה שומרת על זכותה לנהל מאגר נתונים, רשימת לקוחות, אלבומים של תמונות וסרטונים וכל תוכן אחר.

88. מובהר כי ככל והלקוח יעלה תמונה לרשת חברתית ו/או לאתר האינטרנט ו/או ישלח תמונות ו/או סרטונים לכל אדם ו/או באמצעות אחר הוא מוותר בזאת על זכויות היוצרים שלו בתמונה ומאשר לחברת ההפקה לעשות בתמונה כל שימוש שנראה להפקה לנכון.

פרק טו' – התקשרות וסמכות

89. דרכי ההתקשרות עם החברה הינם באמצעות דואר ישראל בכתובת: ת.ד. 4160 רמת גן מיקוד 5214101

ובאמצעות דוא"ל: info@latino.co.il טלפון: 03-5374330 ווטסאפ: 0523-700214.

90. בכל שאלה ו/או טענה ו/או חילוקי דעות יש לפנות לחברה באחת מהדרכים המפורטים לעיל.

91. מובהר ומוסכם, כי בכל מחלוקת ו/או חילוקי דעות, הסמכות העניינית תהא לבית המשפט המוסמך בישראל כאשר הסמכות המקומית תהיה נתונה אך ורק לבית משפט בתל אביב.
בברכת פסטיבל מוצלח,


צוות החברה המפיקה ט.ל.ח

bottom of page